Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2011

ΘΕΜΑ 2ο (Ε.Η.Δ.) «Κατάργηση και αποξήλωση του έργου ‘’ψύξη – θέρμανση’’»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 015/2011

1. Σήμερα την 14η Ιανουαρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Δήμου «Μελίνα Μερκούρη» ύστερα από την υπ’ αρίθμ. 66/10.01.2010  πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και το Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
2. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαπέντε (15).

Α. ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              Β. ΑΠΟΝΤΕΣ

Ο Πρόεδρος: Μαρκαντώνης Παναγιώτης              Λούλου Λουκία
Ο Γραμματέας: Τσακίρης Εμμανουήλ               Γεώργας Ευστάθιος
Οι Σύμβουλοι: Ράππα – Καλύβα Στατήρω, Σωτηρόπουλος Αναστάσιος, Μερτζάνης Αθανάσιος, Παστός Ιωάννης, Βούλγαρης Ανάργυρος, Γιαννίμπα Ελένη, Μαυρουδάκος Αναστάσιος, Μαύρος Ελευθέριος, Αναστόπουλος Κωνσταντίνος, Τσιτσινάκης Αντώνιος, Δασκαλάκη Παναγιώτα, Μαυρομάτη Αναστασία, Κουκουδάκης Νικόλαος.
3. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Ύδρας κ. Άγγελος Κοτρώνης.
4. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Γεωργία Σερέτη, υπεύθυνη για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Ο κ. Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον κ. Παστό να εισηγηθεί το 2ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και είπε τα εξής:
α. Με το συγκεκριμένο έργο της «ψύξης – θέρμανσης» τροφοδοτείται ο Δήμος Ύδρας, το ξενοδοχείο ΥΔΡΟΥΣΑ (πρώην ΞΕΝΙΑ), το Νοσοκομείο Ύδρας, το λογιστικό γραφείο του κ. Κ. Αναστόπουλου και το ζαχαροπλαστείο της κας Τσάνου Φλώρας.
β. Το εν λόγω έργο έχει υπέρογκα έξοδα συντήρησης και ηλεκτροδότησης, τα οποία βαραίνουν το Δήμο Ύδρας, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει πάψει να λειτουργεί.
γ. Προτείνεται, εφόσον το έργο δεν λειτουργεί και το κόστος για τη συντήρησή του είναι υπέρογκο, να καταργηθεί και να απομακρυνθούν τα μηχανήματα.
δ. Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
6. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση του κ. Παστού  και έπειτα από σχετική συζήτηση των μελών του
Αποφασίζει Ομόφωνα

α. Αποδέχεται το θέμα ως κατεπείγον.
β. Εγκρίνει την κατάργηση και αποξήλωση του έργου «Ψύξη – Θέρμανση» στο Δήμο Ύδρας.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 015/2011.
7. Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος: Μαρκαντώνης Παναγιώτης.             
Ο Γραμματέας: Τσακίρης Εμμανουήλ.              
Οι Σύμβουλοι: Ράππα – Καλύβα Στατήρω, Σωτηρόπουλος Αναστάσιος, Μερτζάνης Αθανάσιος, Παστός Ιωάννης, Βούλγαρης Ανάργυρος, Γιαννίμπα Ελένη, Μαυρουδάκος Αναστάσιος, Μαύρος Ελευθέριος, Αναστόπουλος Κωνσταντίνος, Τσιτσινάκης Αντώνιος, Δασκαλάκη Παναγιώτα, Μαυρομάτη Αναστασία, Κουκουδάκης Νικόλαος.

        Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                         Ακριβές Απόσπασμα

                                            
  ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                    Ο Δήμαρχος ΎδραςΘΕΜΑ 1ο (Ε.Η.Δ.) «Έγκριση εκταμίευσης από το Δήμο Ύδρας ποσού ικανού να ανταποκριθεί στις άμεσες και κατεπείγουσες ανάγκες της Α.Δ.ΕΠ.Υ. για την εύρυθμη λειτουργία της καθαριότητας του Δήμου»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 014/2011

1. Σήμερα την 14η Ιανουαρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Δήμου «Μελίνα Μερκούρη» ύστερα από την υπ’ αρίθμ. 66/10.01.2010  πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και το Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
2. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαπέντε (15).

Α. ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              Β. ΑΠΟΝΤΕΣ

Ο Πρόεδρος: Μαρκαντώνης Παναγιώτης              Λούλου Λουκία
Ο Γραμματέας: Τσακίρης Εμμανουήλ               Γεώργας Ευστάθιος
Οι Σύμβουλοι: Ράππα – Καλύβα Στατήρω, Σωτηρόπουλος Αναστάσιος, Μερτζάνης Αθανάσιος, Παστός Ιωάννης, Βούλγαρης Ανάργυρος, Γιαννίμπα Ελένη, Μαυρουδάκος Αναστάσιος, Μαύρος Ελευθέριος, Αναστόπουλος Κωνσταντίνος, Τσιτσινάκης Αντώνιος, Δασκαλάκη Παναγιώτα, Μαυρομάτη Αναστασία, Κουκουδάκης Νικόλαος.
3. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Ύδρας κ. Άγγελος Κοτρώνης.
4. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Γεωργία Σερέτη, υπεύθυνη για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Ο κ. Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και είπε τα εξής:
α. Ύστερα από εισήγηση του λογιστή της Αναπτυξιακής Επιχείρησης προτείνεται η έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο, της εκταμίευσης από το Δήμο ικανού ποσού για την κάλυψη των χρεογράφων και των μισθών των δύο (2) πρώτων μηνών της Α.Δ.ΕΠ.Υ., για την εύρυθμη λειτουργία της καθαριότητας του Δήμου.
β. Σύμφωνα με το άρθρο 111, παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Οι υφιστάμενες διαδημοτικές ή αμιγείς επιχειρήσεις που Π.Δ. 410/1995, στις οποίες έχει ανατεθεί σύμφωνα με το καταστατικό τους η παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων και η αποκομιδή απορριμμάτων, λύονται υποχρεωτικά μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών». 
γ.  Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την εκταμίευση από το Δήμο Ύδρας, ποσού ικανού να ανταποκριθεί στις άμεσες και κατεπείγουσες ανάγκες της Α.Δ.ΕΠ.Υ. για την εύρυθμη λειτουργία της καθαριότητας του Δήμου.
6. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση του κ. Προέδρου και έπειτα από σχετική συζήτηση των μελών του
Αποφασίζει Ομόφωνα

α. Αποδέχεται το θέμα ως κατεπείγον.
β. Εγκρίνει την εκταμίευση από το Δήμο Ύδρας, ποσού ικανού να ανταποκριθεί στις άμεσες και κατεπείγουσες ανάγκες της Α.Δ.ΕΠ.Υ. για την εύρυθμη λειτουργία της καθαριότητας του Δήμου.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 014/2011.
7. Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος: Μαρκαντώνης Παναγιώτης.             
Ο Γραμματέας: Τσακίρης Εμμανουήλ.              
Οι Σύμβουλοι: Ράππα – Καλύβα Στατήρω, Σωτηρόπουλος Αναστάσιος, Μερτζάνης Αθανάσιος, Παστός Ιωάννης, Βούλγαρης Ανάργυρος, Γιαννίμπα Ελένη, Μαυρουδάκος Αναστάσιος, Μαύρος Ελευθέριος, Αναστόπουλος Κωνσταντίνος, Τσιτσινάκης Αντώνιος, Δασκαλάκη Παναγιώτα, Μαυρομάτη Αναστασία, Κουκουδάκης Νικόλαος.

        Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                         Ακριβές Απόσπασμα

                                            
  ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                    Ο Δήμαρχος Ύδρας

ΘΕΜΑ 13ο «Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου και αναπληρωτή του στην κοινή επιτροπή που έχει συσταθεί για την υλοποίηση και παραλαβή του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΛΩΝ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 013/2011

1. Σήμερα την 14η Ιανουαρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Δήμου «Μελίνα Μερκούρη» ύστερα από την υπ’ αρίθμ. 66/10.01.2010  πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και το Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
2. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαπέντε (15).

Α. ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                       Β. ΑΠΟΝΤΕΣ

Ο Πρόεδρος: Μαρκαντώνης Παναγιώτης              Λούλου Λουκία
Ο Γραμματέας: Τσακίρης Εμμανουήλ               Γεώργας Ευστάθιος
Οι Σύμβουλοι: Καλύβα Στατήρω, Σωτηρόπουλος Αναστάσιος, Μερτζάνης Αθανάσιος, Παστός Ιωάννης, Βούλγαρης Ανάργυρος, Γιαννίμπα Ελένη, Μαυρουδάκος Αναστάσιος, Μαύρος Ελευθέριος, Αναστόπουλος Κωνσταντίνος, Τσιτσινάκης Αντώνιος, Δασκαλάκη Παναγιώτα, Μαυρομάτη Αναστασία, Κουκουδάκης Νικόλαος.
3. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Ύδρας κ. Άγγελος Κοτρώνης.
4. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Γεωργία Σερέτη, υπεύθυνη για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Ο κ. Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον κ. Βούλγαρη να εισηγηθεί το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και είπε τα εξής:
α. Με την υπ’ αριθμ. 55/2010 Απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο είχε αποδεχτεί τη μελέτη του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΛΩΝ ΠΗΓΑΔΙΩΝ & ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ» και εγκρίνει το σχέδιο και τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τη Νομαρχία Πειραιά, για το σκοπό αυτό.
β. Με την ίδια απόφαση είχε οριστεί ως εκπρόσωπος του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης ο τότε Δήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Αναστόπουλος, με αναπληρωτή του τον κ. Τσιτσινάκη Αντώνη.
γ. Προτείνεται η αντικατάσταση του εκπροσώπου του Δήμου Ύδρας στην παραπάνω επιτροπή από τον κ. Παστό Ιωάννη, με αναπληρωτή του τον κ. Σωτηρόπουλο Αναστάσιο.
δ. Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
6. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση του κ. Βούλγαρη και έπειτα από σχετική συζήτηση των μελών του
Αποφασίζει Ομόφωνα
Αντικαθιστά τον εκπρόσωπο του Δήμου Ύδρας και τον αναπληρωτή του στην κοινή επιτροπή που έχει συσταθεί για την υλοποίηση και παραλαβή του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΛΩΝ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ», όπως παρακάτω:
Τακτικό μέλος: Παστός Ιωάννης και
Αναπληρωματικό μέλος: Σωτηρόπουλος Αναστάσιος.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 013/2011.
7. Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος: Μαρκαντώνης Παναγιώτης.             
Ο Γραμματέας: Τσακίρης Εμμανουήλ.              
Οι Σύμβουλοι: Καλύβα Στατήρω, Σωτηρόπουλος Αναστάσιος, Μερτζάνης Αθανάσιος, Παστός Ιωάννης, Βούλγαρης Ανάργυρος, Γιαννίμπα Ελένη, Μαυρουδάκος Αναστάσιος, Μαύρος Ελευθέριος, Αναστόπουλος Κωνσταντίνος, Τσιτσινάκης Αντώνιος, Δασκαλάκη Παναγιώτα, Μαυρομάτη Αναστασία, Κουκουδάκης Νικόλαος.

        Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                         Ακριβές Απόσπασμα

                                             
  ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                    Ο Δήμαρχος Ύδρας

ΘΕΜΑ 12ο «Αποζημίωση υπαλλήλου που τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2011»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 012/2011

1. Σήμερα την 14η Ιανουαρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Δήμου «Μελίνα Μερκούρη» ύστερα από την υπ’ αρίθμ. 66/10.01.2010  πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και το Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
2. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαπέντε (15).

Α. ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                       Β. ΑΠΟΝΤΕΣ

Ο Πρόεδρος: Μαρκαντώνης Παναγιώτης              Λούλου Λουκία
Ο Γραμματέας: Τσακίρης Εμμανουήλ               Γεώργας Ευστάθιος
Οι Σύμβουλοι: Καλύβα Στατήρω, Σωτηρόπουλος Αναστάσιος, Μερτζάνης Αθανάσιος, Παστός Ιωάννης, Βούλγαρης Ανάργυρος, Γιαννίμπα Ελένη, Μαυρουδάκος Αναστάσιος, Μαύρος Ελευθέριος, Αναστόπουλος Κωνσταντίνος, Τσιτσινάκης Αντώνιος, Δασκαλάκη Παναγιώτα, Μαυρομάτη Αναστασία, Κουκουδάκης Νικόλαος.
3. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Ύδρας κ. Άγγελος Κοτρώνης.
4. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Γεωργία Σερέτη, υπεύθυνη για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Ο κ. Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και είπε τα εξής:
α. Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 2/19657/0022/28.05.2009 Υφυπουργών ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και Οικονομίας & Οικονομικών, σε Δήμους με πληθυσμό έως 10.000 κατοίκους έχει καθοριστεί το ανώτατο κατά μήνα όριο υπερωριακής εργασίας για υπαλλήλους Ο.Τ.Α., οι οποίοι τηρούν τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σε 32 ώρες.
β. Προτείνεται να εγκριθεί η χορήγηση της παραπάνω υπερωριακής εργασίας στην υπάλληλο που τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ύδρας.   
γ. Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
6. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση του κ. Προέδρου και έπειτα από σχετική συζήτηση των μελών του
Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνεται η χορήγηση της υπερωριακής εργασίας των 32 ωρών το μήνα στην υπάλληλο που τηρεί τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ύδρας για το έτος 2011.  
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 012/2011.
7. Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος: Μαρκαντώνης Παναγιώτης.             
Ο Γραμματέας: Τσακίρης Εμμανουήλ.              
Οι Σύμβουλοι: Καλύβα Στατήρω, Σωτηρόπουλος Αναστάσιος, Μερτζάνης Αθανάσιος, Παστός Ιωάννης, Βούλγαρης Ανάργυρος, Γιαννίμπα Ελένη, Μαυρουδάκος Αναστάσιος, Μαύρος Ελευθέριος, Αναστόπουλος Κωνσταντίνος, Τσιτσινάκης Αντώνιος, Δασκαλάκη Παναγιώτα, Μαυρομάτη Αναστασία, Κουκουδάκης Νικόλαος.

        Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                         Ακριβές Απόσπασμα

                                            
  ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                    Ο Δήμαρχος Ύδρας

ΘΕΜΑ 11ο «Συγκρότηση επιτροπής ύδρευσης και των μελών αυτής»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 011/2011

1. Σήμερα την 14η Ιανουαρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Δήμου «Μελίνα Μερκούρη» ύστερα από την υπ’ αρίθμ. 66/10.01.2010  πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και το Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
2. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαπέντε (15).

Α. ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        Β. ΑΠΟΝΤΕΣ

Ο Πρόεδρος: Μαρκαντώνης Παναγιώτης              Λούλου Λουκία
Ο Γραμματέας: Τσακίρης Εμμανουήλ               Γεώργας Ευστάθιος
Οι Σύμβουλοι: Καλύβα Στατήρω, Σωτηρόπουλος Αναστάσιος, Μερτζάνης Αθανάσιος, Παστός Ιωάννης, Βούλγαρης Ανάργυρος, Γιαννίμπα Ελένη, Μαυρουδάκος Αναστάσιος, Μαύρος Ελευθέριος, Αναστόπουλος Κωνσταντίνος, Τσιτσινάκης Αντώνιος, Δασκαλάκη Παναγιώτα, Μαυρομάτη Αναστασία, Κουκουδάκης Νικόλαος.
3. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Ύδρας κ. Άγγελος Κοτρώνης.
4. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Γεωργία Σερέτη, υπεύθυνη για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Ο κ. Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον κ. Μαύρο να εισηγηθεί το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και είπε τα εξής:
α. Η Επιτροπή αυτή έχει σαν στόχο να συγκεντρώνει αιτήματα, διαμαρτυρίες και παράπονα δημοτών, όσον αφορά την κατανάλωση νερού, βλάβες υδρομετρητών, την καλή λειτουργία του δικτύου και γενικά ότι έχει σχέση με την ύδρευση στο νησί της Ύδρας, να τα εξετάζει και να φέρνει τις σχετικές εισηγήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.
β. Η εν λόγω επιτροπή απαρτίζεται από πέντε (5) Δημοτικούς Σύμβουλους, ένας (1) εκ των οποίων από τη μειοψηφία. 
γ. Για τη συγκρότηση της επιτροπής προτείνονται τα ακόλουθα μέλη:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
 • Παστός Ιωάννης, ως Πρόεδρος
 • Μαύρος Ελευθέριος
 • Γιαννίμπα Ελένη
 • Βούλγαρης Ανάργυρος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 • Σωτηρόπουλος Αναστάσιος
 • Καλύβα Στατήρω
 • Μερτζάνης Αθανάσιος
 • Μαυρουδάκος Αναστάσιος
6. Λαβών το λόγο ο κ. Αναστόπουλος πρότεινε για την πλήρωση της θέσης της μειοψηφίας, ως τακτικό μέλος τον κ. Γεώργα Ευστάθιο, με αναπληρωματικό του την κα Μαυρομάτη Αναστασία.
7. Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
8. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση του κ. Προέδρου, την πρόταση του κ. Αναστόπουλου και έπειτα από σχετική συζήτηση των μελών του

Αποφασίζει Ομόφωνα

Συγκροτεί την επιτροπή ύδρευσης του Δήμου Ύδρας, όπως παρακάτω:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Παστός Ιωάννης, ως Πρόεδρος, Μαύρος Ελευθέριος, Γιαννίμπα Ελένη Βούλγαρης Ανάργυρος και Γεώργας Ευστάθιος.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Σωτηρόπουλος Αναστάσιος, Καλύβα Στατήρω, Μερτζάνης Αθανάσιος, Μαυρουδάκος Αναστάσιος και Μαυρομάτη Αναστασία.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 011/2011.
9. Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος: Μαρκαντώνης Παναγιώτης.              
Ο Γραμματέας: Τσακίρης Εμμανουήλ.              
Οι Σύμβουλοι: Καλύβα Στατήρω, Σωτηρόπουλος Αναστάσιος, Μερτζάνης Αθανάσιος, Παστός Ιωάννης, Βούλγαρης Ανάργυρος, Γιαννίμπα Ελένη, Μαυρουδάκος Αναστάσιος, Μαύρος Ελευθέριος, Αναστόπουλος Κωνσταντίνος, Τσιτσινάκης Αντώνιος, Δασκαλάκη Παναγιώτα, Κουκουδάκης Νικόλαος, Μαυρομάτη Αναστασία.

        Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                         Ακριβές Απόσπασμα

            

 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                    Ο Δήμαρχος Ύδρας

ΘΕΜΑ 10ο «Συγκρότηση επιτροπής σφράγισης και αποσφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και ορισμός μελών αυτής»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 010/2011
1. Σήμερα την 14η Ιανουαρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Δήμου «Μελίνα Μερκούρη» ύστερα από την υπ’ αρίθμ. 66/10.01.2010  πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και το Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
2. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαπέντε (15).
Α. ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                       Β. ΑΠΟΝΤΕΣ
Ο Πρόεδρος: Μαρκαντώνης Παναγιώτης              Λούλου Λουκία
Ο Γραμματέας: Τσακίρης Εμμανουήλ               Γεώργας Ευστάθιος
Οι Σύμβουλοι: Καλύβα Στατήρω, Σωτηρόπουλος Αναστάσιος, Μερτζάνης Αθανάσιος, Παστός Ιωάννης, Βούλγαρης Ανάργυρος, Γιαννίμπα Ελένη, Μαυρουδάκος Αναστάσιος, Μαύρος Ελευθέριος, Αναστόπουλος Κωνσταντίνος, Τσιτσινάκης Αντώνιος, Δασκαλάκη Παναγιώτα, Μαυρομάτη Αναστασία, Κουκουδάκης Νικόλαος.
3. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Ύδρας κ. Άγγελος Κοτρώνης.
4. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Γεωργία Σερέτη, υπεύθυνη για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Ο κ. Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και είπε τα εξής:
α. Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 7 του Δ.Κ.Κ., η σφράγιση των καταστημάτων λόγω επιβολής διοικητικών κυρώσεων ή όταν λειτουργούν χωρίς άδεια, γίνεται από το όργανο που ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
β. Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται από δύο (2) υπαλλήλους του  Δήμου και έναν (1) Δημοτικό Σύμβουλο.
γ. Για τη συγκρότηση της επιτροπής προτείνονται τα ακόλουθα μέλη:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
 • Σωτηρόπουλος Αναστάσιος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 • Σερέτη Γεωργία (Δημοτική Υπάλληλος)
 • Δηλαβέρη Καλλιόπη (Δημοτική Υπάλληλος)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 • Μαρκαντώνης Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
 • Ράππα Ζαχαρούλα (Δημοτική Υπάλληλος)
 • Λαναρά Μαρία (Δημοτική Υπάλληλος)
6. Λαβών το λόγο ο κ. Τσακίρης πρότεινε ως αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής τον εαυτόν του.
7. Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
8. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση του κ. Προέδρου, την πρόταση του κ. Τσακίρη και έπειτα από σχετική συζήτηση των μελών του
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Ορίζει το όργανο για την εκτέλεση της οριστικής ή προσωρινής σφραγίσεως των καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, λόγω διοικητικών κυρώσεων ή λειτουργίας χωρίς άδεια όπως παρακάτω:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
 • Σωτηρόπουλος Αναστάσιος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 • Σερέτη Γεωργία (Δημοτική Υπάλληλος)
 • Δηλαβέρη Καλλιόπη (Δημοτική Υπάλληλος)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 • Μαρκαντώνης Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
 • Ράππα Ζαχαρούλα (Δημοτική Υπάλληλος)
 • Λαναρά Μαρία (Δημοτική Υπάλληλος)
Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ. κ. Αναστόπουλου Κωνσταντίνου και Τσακίρη Εμμανουήλ.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 010/2011.
9. Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος: Μαρκαντώνης Παναγιώτης.             
Ο Γραμματέας: Τσακίρης Εμμανουήλ.              
Οι Σύμβουλοι: Καλύβα Στατήρω, Σωτηρόπουλος Αναστάσιος, Μερτζάνης Αθανάσιος, Παστός Ιωάννης, Βούλγαρης Ανάργυρος, Γιαννίμπα Ελένη, Μαυρουδάκος Αναστάσιος, Μαύρος Ελευθέριος, Αναστόπουλος Κωνσταντίνος, Τσιτσινάκης Αντώνιος, Δασκαλάκη Παναγιώτα, Κουκουδάκης Νικόλαος, Μαυρομάτη Αναστασία.
        Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                         Ακριβές Απόσπασμα

                                            
  ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                    Ο Δήμαρχος Ύδρας

ΘΕΜΑ 9ο «Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 009/2011

1. Σήμερα την 14η Ιανουαρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Δήμου «Μελίνα Μερκούρη» ύστερα από την υπ’ αρίθμ. 66/10.01.2010  πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και το Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
2. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαπέντε (15).

Α. ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                       Β. ΑΠΟΝΤΕΣ

Ο Πρόεδρος: Μαρκαντώνης Παναγιώτης              Λούλου Λουκία
Ο Γραμματέας: Τσακίρης Εμμανουήλ               Γεώργας Ευστάθιος
Οι Σύμβουλοι: Καλύβα Στατήρω, Σωτηρόπουλος Αναστάσιος, Μερτζάνης Αθανάσιος, Παστός Ιωάννης, Βούλγαρης Ανάργυρος, Γιαννίμπα Ελένη, Μαυρουδάκος Αναστάσιος, Μαύρος Ελευθέριος, Αναστόπουλος Κωνσταντίνος, Τσιτσινάκης Αντώνιος, Δασκαλάκη Παναγιώτα, Μαυρομάτη Αναστασία, Κουκουδάκης Νικόλαος.
3. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Ύδρας κ. Άγγελος Κοτρώνης.
4. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Γεωργία Σερέτη, υπεύθυνη για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Ο κ. Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και είπε τα εξής:
α. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3013/2002 ορίζεται ότι:
1) Η Πολιτική Προστασία της χώρας αποβλέπει στην προστασία της ζωής, της υγείας της περιουσίας των πολιτών από φυσικές καταστροφές, τεχνολογικές και λοιπές  που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου. Στο πλαίσιο του ίδιου σκοπού περιλαμβάνεται η μέριμνα για τα υλικά και πολιτιστικά αγαθά, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τις υποδομές της χώρας, με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών των καταστροφών.
2) Για την επίτευξη του σκοπού αυτού:
α) Εκπονούνται σχέδια και προγράμματα πρόληψης, ανά κατηγορία κινδύνου, λαμβάνονται μέτρα ετοιμότητας και αναλαμβάνονται δράσεις πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και αποκατάστασης,
β) Αξιοποιείται το ανθρώπινο δυναμικό και χρησιμοποιούνται τα δημόσια και ιδιωτικά μέσα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και
γ) Υποβάλλονται εισηγήσεις προς τα αρμόδια, κατά περίπτωση, Υπουργεία, για την αναμόρφωση της αντίστοιχης νομοθεσίας.
β. Στο άρθρο 13 του Ν. 3013/2002 προβλέπεται η σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας στην έδρα του κάθε Δήμου, στο οποίο συμμετέχουν οι παρακάτω:
·         Ο Δήμαρχος, ως Πρόεδρος.
·         Δύο (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκ των οποίων ο ένας προέρχεται από τη μειοψηφία.
·         Ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας.
·         Εκπρόσωπος Στρατιωτικού Διοικητή της περιοχής, Διοικητής Αστυνομικού Τμήματος της έδρας του Δήμου, Προϊστάμενος του Ειδικού Προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, εκπρόσωπος της Λιμενικής Αρχής και Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της έδρας του Δήμου ή εκπρόσωπος της έδρας της Περιφέρειας.
·         Προϊστάμενος των τεχνικών υπηρεσιών του Ο.Τ.Α.
·         Προϊστάμενος του οικείου δασαρχείου ή εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Δασών της Περιφέρειας.
·         Εκπροσώπους Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.
γ. Οι εκπρόσωποι των ανωτέρω φορέων και των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας θα οριστούν έπειτα από σχετική αλληλογραφία με το Δήμο Ύδρας, ενώ οι δύο (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι που μετέχουν στο Όργανο, ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
δ. Προτείνεται όπως οριστεί ο κ. Σωτηρόπουλος Αναστάσιος, με αναπληρωματικό του τον κ. Παστό Ιωάννη.
6. Λαβών το λόγο ο κ. Αναστόπουλος πρότεινε για την πλήρωση της θέσης της μειοψηφίας, ως τακτικό μέλος τον κ. Τσιτσινάκη Αντώνιο, με αναπληρωματικό του τον κ. Κουκουδάκη Νικόλαο.
7. Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
8. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση του κ. Προέδρου, την πρόταση του κ. Αναστόπουλου και έπειτα από σχετική συζήτηση των μελών του
Αποφασίζει Ομόφωνα

Ορίζει ως μέλη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας τους Δημοτικούς Συμβούλους κ. Σωτηρόπουλο Αναστάσιο με αναπληρωτή τον κ. Παστό Ιωάννη από την πλειοψηφία και από την μειοψηφία τον κ. Τσιτσινάκη Αντώνιο, με αναπληρωτή του τον κ. Κουκουδάκη Νικόλαο. 
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 009/2011.
9. Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος: Μαρκαντώνης Παναγιώτης.             
Ο Γραμματέας: Τσακίρης Εμμανουήλ.               
Οι Σύμβουλοι: Καλύβα Στατήρω, Σωτηρόπουλος Αναστάσιος, Μερτζάνης Αθανάσιος, Παστός Ιωάννης, Βούλγαρης Ανάργυρος, Γιαννίμπα Ελένη, Μαυρουδάκος Αναστάσιος, Μαύρος Ελευθέριος, Αναστόπουλος Κωνσταντίνος, Τσιτσινάκης Αντώνιος, Δασκαλάκη Παναγιώτα, Μαυρομάτη Αναστασία, Κουκουδάκης Νικόλαος.

        Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                         Ακριβές Απόσπασμα

                                            
  ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                    Ο Δήμαρχος Ύδρας

ΘΕΜΑ 8ο «Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων στην επιτροπή παραλαβής έργων κάτω των 5.869,41 + Φ.Π.Α. (χωρίς μελέτη)»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 008/2011

1. Σήμερα την 14η Ιανουαρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Δήμου «Μελίνα Μερκούρη» ύστερα από την υπ’ αρίθμ. 66/10.01.2010  πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και το Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
2. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαπέντε (15).

Α. ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        Β. ΑΠΟΝΤΕΣ

Ο Πρόεδρος: Μαρκαντώνης Παναγιώτης              Λούλου Λουκία
Ο Γραμματέας: Τσακίρης Εμμανουήλ               Γεώργας Ευστάθιος
Οι Σύμβουλοι: Καλύβα Στατήρω, Σωτηρόπουλος Αναστάσιος, Μερτζάνης Αθανάσιος, Παστός Ιωάννης, Βούλγαρης Ανάργυρος, Γιαννίμπα Ελένη, Μαυρουδάκος Αναστάσιος, Μαύρος Ελευθέριος, Αναστόπουλος Κωνσταντίνος, Τσιτσινάκης Αντώνιος, Δασκαλάκη Παναγιώτα, Μαυρομάτη Αναστασία, Κουκουδάκης Νικόλαος.
3. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Ύδρας κ. Άγγελος Κοτρώνης.
4. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Γεωργία Σερέτη, υπεύθυνη για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Ο κ. Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και είπε τα εξής:
α. Η παραλαβή μικρών έργων ή εργασιών συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν ξεπερνά το ποσό των 5.869,41€ + Φ.Π.Α (χωρίς μελέτη) γίνεται από δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 15, παρ. 2 του Π.Δ. 171/1987 (Φ.Ε.Κ. 84/Α/02.06.1987).
β. Προτείνονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. Παστός Ιωάννης και Βούλγαρης Ανάργυρος, με αναπληρωματικούς τους κ. κ. Μαύρο Ελευθέριο και Σωτηρόπουλο Αναστάσιο.
6. Λαβών το λόγο ο κ. Αναστόπουλος πρότεινε το ένα από τα δύο μέλη της επιτροπής να είναι από τη μειοψηφία και συγκεκριμένα η κα Μαυρομάτη, με αναπληρωματικό της τον κ. Τσακίρη Εμμανουήλ.
7. Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
8. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση του κ. Προέδρου, την πρόταση του κ. Αναστόπουλου και έπειτα από σχετική συζήτηση των μελών του

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Ορίζει στην επιτροπή παραλαβής έργων  ή εργασιών κάτω των  5.869,41€ + Φ.Π.Α (χωρίς μελέτη) τους κ. κ. Παστό Ιωάννη και Βούλγαρη Ανάργυρο, με αναπληρωματικούς τους κ. κ. Μαύρο Ελευθέριο και Σωτηρόπουλο Αναστάσιο. 

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ. κ. Αναστόπουλου Κωνσταντίνου, Τσιτσινάκη Αντωνίου, Δασκαλάκη Παναγιώτας, Κουκουδάκη Νικολάου, Μαυρομάτη Αναστασίας και Τσακίρη Εμμανουήλ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 008/2011.
9. Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος: Μαρκαντώνης Παναγιώτης.             
Ο Γραμματέας: Τσακίρης Εμμανουήλ.              
Οι Σύμβουλοι: Καλύβα Στατήρω, Σωτηρόπουλος Αναστάσιος, Μερτζάνης Αθανάσιος, Παστός Ιωάννης, Βούλγαρης Ανάργυρος, Γιαννίμπα Ελένη, Μαυρουδάκος Αναστάσιος, Μαύρος Ελευθέριος, Αναστόπουλος Κωνσταντίνος, Τσιτσινάκης Αντώνιος, Δασκαλάκη Παναγιώτα, Μαυρομάτη Αναστασία, Κουκουδάκης Νικόλαος.

        Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                         Ακριβές Απόσπασμα

                                            
  ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                    Ο Δήμαρχος Ύδρας