Κυριακή, 11 Μαρτίου 2012

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από αίτηση των συμβούλων της μειοψηφίας την Τρίτη 13η Μαρτίου 5.30΄ μ.μ.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ

Κυρία / κύριε Σύμβουλε,

Καλείστε όπως την 13η Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη  και ώρα 17:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα του Δήμου ¨Μελίνα Μερκούρη¨, μετά από αίτηση των συμβούλων της μειοψηφίας σύμφωνα με την παρ. 2 του αρθρου 67 του νόμου 3852/2010.

Στην συνεδρίαση θα τεθεί  προς συζήτηση και ψήφιση το παρακάτω θέμα:

Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου για ενέργειες Δήμου Ύδρας με σκ οπό την συνεργασία με Ε.ΥΔ.Α.Π.



Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Παναγιώτης  Εμμ.  Μαρκαντώνης

Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ 7/3 5.30 μ.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ
Κυρία / κύριε Σύμβουλε,

Καλείστε όπως την 7η Μαρτίου 2012, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 17:30, προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα του Δήμου «Μελίνα Μερκούρη».

Στην συνεδρίαση θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση τα παρακάτω θέματα:

 1. Αποζημίωση υπαλλήλου που τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για το έτος 2012.
 2. Αποδοχή ποσού 27.413,11€, για κατασκευή καλντεριμιών Δήμου Ύδρας.
 3. Αποδοχή ποσού 8.046,87 €, για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.
 4. Ορισμός εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, για την συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού παραλιών νήσου Ύδρας, ως πολυσύχναστων ή μη.
 5. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, για την συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης – απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων.
 6. Αίτηση κυρίου Σαΐτη Σωτήριου, για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος.
 7. Αίτηση κυρίας Παπαδία Ευγενίας, για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος.
 8. Αντικατάσταση μέλους Οικονομικής Επιτροπής.
 9. Οικονομική επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ύδρας.
 10. Επανακαθορισμός ορίων του οικισμού της Ύδρας.
 11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού, για την παροχή γεύματος συμμετεχόντων στην Ημερίδα Υγείας της 10ης Φεβρουαρίου 2012.
 12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού, για την αξιοποίηση των μονοπατιών της Ύδρας, με σκοπό την ανάπτυξη πεζοπορικού ενδιαφέροντος.
 13.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού, για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου.
 14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού, για έξοδα δημοσιεύσεων σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.
 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού, για την προμήθεια αντιτύπων τουριστικού οδηγού Hydra View.
 16. Συμμετοχή του Δήμου Ύδρας στην αναπτυξιακή σύμπραξη «ΣΑΡΩΝ», με αντικείμενο την υλοποίηση έργου για τοπικές δράσεις.
 17. Υποβολή πρότασης στο Ε.Σ.Π.Α για τεχνική υποστήριξη στο Δήμο Ύδρας.
 18. Αίτημα δημοτών.
 19. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας, για μεταφορά νερού στον Δήμο Ύδρας.
 20. Λήψη απόφασης ως προς την επιβολή τέλους χρήσης των Δ.Χ αυτοκινήτων του Δήμου Ύδρας για μεταφορές προς εξυπηρέτηση των Δημοτών
 21. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2012.
Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Παναγιώτης Εμμ. Μαρκαντώνης