Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2011

Σε αργία από τη θέση του δημοτικού συμβούλου Ύδρας ο Κωνσταντίνος Αναστόπουλος

Απόφαση Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Με την υπ’ αριθμόν 41772/38600 απόφαση που υπέγραψε την 17 Νοεμβρίου 2011  ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κ. Ηλίας Λιακόπουλος, τίθεται σε αργία από τη θέση του δημοτικού συμβούλου Ύδρας ο Κωνσταντίνος Αναστόπουλος βάσει των σχετικών διατάξεων του άρθρου 236 παρ. 1 και 2 α. του Ν. 3852/2010 λόγω της αμετάκλητης παραπομπής του για να δικαστεί ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου στον Πειραιά

Από τον Δήμο

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2011

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2011 6μ.μ

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ


Ύδρα  19 Νοεμβρίου 2011
Αρ. πρωτ.    6231


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΥΔΡΑΣ


Κυρία / κύριε Σύμβουλε,

Καλείστε όπως την 25η Νοεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα του Δήμου ¨Μελίνα Μερκούρη¨.

Στην συνεδρίαση θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση τα παρακάτω θέματα:


 1. Έγκριση υλοποίησης προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου 2011, ύστερα από τον έλεγχο της από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ΄ αριθμ. 69/2011 απόφασή της.
 2. Κατανομή από τον προϋπολογισμό του Δήμου Ύδρας, των Κρατικών Επιχορηγήσεων στις Σχολικές Επιτροπές και διάθεση των σχετικών πιστώσεων.
 3. Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας ενός έτους.
 4. Αναπροσαρμογή μισθωμάτων των ακινήτων ιδιοκ τησίας του Δήμου Ύδρας για το έτος 2012.
 5. Καθορισμός ανταποδοτικών τέλών φωτισμού και καθαριότητας.
 6. Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων που παραχωρεί ο Δήμος προς τρίτους και προσδιορισμός τελών χρήσης αυτών.
 7. Καθορισμός Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π).
 8. Καθορισμός τέλους παρεπιδημούντων.
 9. Kαθορισμός φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων.
 10. Καθορισμός τέλους σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Ύδρας.
 11. Καθορισμός τέλους σύνδεσης στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης  του Δήμου Ύδρας.
 12. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2012, του Δήμου Ύδρας
 13. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας (Δ.Λ.Τ.Υ), έτους 2011.
 14. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Ύδρας, έτους 2011.
 15. Αποδοχή συνέχισης προγράμματος πλήρους απασχόλησης Ν.Θ.Ε (Νέων Θέσεων Εργασίας) από τον Δήμο Ύδρας, ως καθολικός διάδοχος των υποχρεώσεων της υπό εκκαθάριση Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρας.
 16. Καθορισμός ξενοδοχειακής μονάδας ως εποχικής.
 17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για την διενέργεια εκδηλώσεων και τον στολισμό της Ύδρας κατά την διάρκεια των Χριστουγέννων 2011 και της Πρωτοχρονιάς 2012.
 18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για την διοργάνωση ημέρας αιμοδοσίας.
 19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για την φιλοξενία των μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Αττικής.
 20. Λήψη απόφασης για ενέργειες του Δήμου Ύδρας αναφορικά με το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε).


  Ενημέρωση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Παναγιώτης Εμμ. Μαρκαντώνης

Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2011

Aνάθεση σε ιδιώτη της υπηρεσίας καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων, συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών .


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ:ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ:ΥΔΡΑΣ
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 75/2011


Απόσπασμα από το πρακτικό της 28ης συνεδρίασης της
οικονομικής επιτροπής

Στην Ύδρα, σήμερα 8 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 11.45, ημέρα Τρίτη
και ώρα 12.30΄, η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε δημόσια τακτική
συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα για την κατακύρωση των
πρακτικών δημοπρασίας για την ανάθεση σε ιδιώτη της υπηρεσίας
καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο επτά (7) μελών
ήταν παρόντα πέντε (5) μέλη – ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης,
έθεσε υπόψη της οικονομικής επιτροπής τα εξής:
Βάσει της 60/2011 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την
οποία καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού
για την ανάθεση σε ιδιώτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) της
υπηρεσίας καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων, συλλογής και
μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών,
εκδόθηκε από το Δήμαρχο η διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της
21/10/2011 και στις εφημερίδες:1)ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, 2) ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΗΣ, 3)ΕΞΠΡΕΣ, 4)ΕΠΙΚΑΙΡΑ, 5)ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
Συνολικά έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό τέσσερις (4) υποψήφιοι από
τους οποίους ένας (1) αποκλείστηκε και τρεις (3) έγιναν δεκτοί, για
τους λόγους που αναφέρονται στο πρακτικό της Οικονομικής
επιτροπής.
Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή, πρέπει να
αποφασίσει για την κατακύρωση του διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού εξέτασε τα στοιχεία του φακέλου και
αφού είδε τις διατάξεις του ΠΔ 28/80 και του Ν.3463/06
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Κατακυρώνει το διαγωνισμό για την ανάθεση σε ιδιώτη (φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) της υπηρεσίας καθαριότητας κοινοχρήστων
χώρων, συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και
ανακυκλώσιμων υλικών στον κ.Αντώνιο Μπίκο εφόσον δεν έγινε
καμία ένσταση.
2. Αναθέτει στο Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες, για υπογραφή
της συμβάσεως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Άγγελος Λ.Κοτρώνης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Παστός Ιωάννης
Ράππα-Καλύβα Στατήρω
Σωτηρόπουλος Αναστ.
Μαυρομάτη Αναστασία