Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

Δήμος Ύδρας - Δελτίo Τύπου: Ορισμός Αντιδημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

Ύδρα 4/9/2014
Αρ.πρωτ.4218
Ο Δήμαρχος Ύδρας 205/2014
αφού έλαβε υπόψη
Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)
Την υπ' αριθμ. 15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 - ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Ύδρας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 1.978 κατοίκους.
Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Την εγκύκλιο υπ΄αριθ.43/2014 του ΥΠΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο του Δήμου Ύδρας, με θητεία από 4 Σεπτεμβρίου 2014 έως 4 Μαρτίου 2017,το Δημοτικό Σύμβουλο κ.Ιωάννη Μπελεγρή μεταβιβάζοντας σε αυτόν τις κάτωθι αρμοδιότητες και εξουσιοδότηση υπογραφής επί των θεμάτων αυτών, ως ακολούθως :
1.Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών (Διοικητικών και Οικονομικών) και τις άδειες του προσωπικού.
2.Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού του Δήμου.
3.Είναι αρμόδιος για θέματα πολιτικών γάμων και την προώθηση των γάμων.
4.Είναι υπεύθυνος για θέματα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων
5.Αναπληρώνει το Δήμαρχο και εκπροσωπεί το Δήμο στις διάφορες θρησκευτικές τελετές και εορτές, κοινωνικές εκδηλώσεις συλλόγων, σωματείων, σχολείων κ.λ.π. ενημερώνοντας προς τούτο τον κ.Δήμαρχο.
6.Έχει την ευθύνη για την πορεία των αιτημάτων χορήγησης αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, λειτουργίας μουσικών οργάνων καθώς και την παρακολούθηση των παραβάσεων για τη σφράγιση αυτών από τις αστυνομικές αρχές.
7.Είναι αρμόδιος για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης βάσει της παρ.4 του άρ.59 του Ν.3852/2010 και για θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 71 του Ν.3852/2010 (δημοτικό κατάστημα, βιβλία, αρχεία του Δήμου και ιστοσελίδα).
Β.Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τις μεταβιβασθείσες στον απόντα ή κωλυόμενο Αντιδήμαρχο καθ΄ύλην αρμοδιότητες ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.
Γ.Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος που αναπληρώνει το Δήμαρχο.
Δ.Διευκρινίζεται ότι ο Δήμαρχος Ύδρας έχει ο ίδιος την πλήρη και αποκλειστική αρμοδιότητα ως πειθαρχικός προϊστάμενος των υπαλλήλων του Δήμου, και η αρμοδιότητα αυτή ούτε μεταβιβάζεται σε Αντιδήμαρχο ούτε δύναται να ασκηθεί από Αντιδήμαρχο καθώς είναι αμεταβίβαστη. Στον ορισθέντα δια της παρούσης Αντιδήμαρχο μεταβιβάζονται αποκλειστικώς και μόνο οι αρμοδιότητες που αναφέρονται ρητώς στην παρούσα και η απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων είναι αποκλειστική και όχι ενδεικτική. Ο Δήμαρχος Ύδρας επιφυλάσσεται για την ανάθεση/μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (εκτός όσων διαλαμβάνονται στην παρούσα) προς τον ορισθέντα Αντιδήμαρχο με νεότερη ειδική του απόφαση κατά τη διακριτική του ευχέρεια και ανάλογα με την πορεία της διακυβέρνησης του Δήμου και τις ανάγκες που θα προκύψουν.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί μια φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού Αττικής ή σε μια εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ύδρας και να θυροκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ύδρας.
Ο Δήμαρχος Ύδρας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ

Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2014

Έγινε η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ύδρας

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Ύδρας
Καλύβας Αριστοτέλης, 7 υπέρ, 4 λευκά
Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Ύδρας 
Μαρκαντώνης Παναγιώτης, 9 υπέρ, 2 λευκά
Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου Ύδρας
Τσακίρης Εμμανουήλ 6 υπέρ, 4 λευκά, 1 άκυρο 
Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ύδρας
Μπελεγρής Ιωάννης 11 υπέρ,
Καραμήτσος  Μανώλης 12 υπέρ,
Μαραγκού Κατερίνα 9 υπέρ,
Κοτρομάγιας Γρηγόρης 9 υπέρ ,
Από την Μειοψηφία
Κοτρωνης Άγγελος 7 υπέρ,
 Σωτηροπουλος Αναστάσιος 9 υπέρ.
Αναπληρωματικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ύδρας
Κοκκος Ιωάννης 8 υπέρ,
Χαραμης Παναγιώτης 12 υπέρ,
 Ράππας Παναγιώτης 9 υπέρ,
 Λούλου Λουκία 7 υπέρ,
 Μαρκαντώνης Παναγιώτης 7 υπέρ

Στην ψηφοφορία ήταν απών ο κ. Άγγελος Κοτρώνης.