Τρίτη, 14 Αυγούστου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΥΔΡΑΣΟ Δήμος Ύδρας προτίθεται να προβεί στην κάλυψη μία (1) θέσης προσωπικούμε μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες δημόσιες Υπηρεσίες, ΟΤΑ καιΝ.Π.Δ.Δ. Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλλουνσχετική αίτηση στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Ύδρας, Ταχ.Δ/νση : Ύδρα 180 40.
    Η μετάταξη θα γίνει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η θέση την οποία προτίθεται ο Δήμος να καλύψει με μετάταξη υπαλλήλου,βάση της συγκεκριμένης ανακοίνωσης είναι η παρακάτω:

     Κατηγορία ΠΕ Κλάδος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

     Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία μετατάσσονται.  Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού, Υπουργείων ή άλλων Δημόσιων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι δεν έχουν οποιοδήποτε κώλυμα από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ.μετάταξη σε παραμεθόριο περιοχή με υποχρεωτική παραμονή κ.τ.λ.).
     Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στο Δήμο Ύδρας, από 1-9-2012 έως 31-10-2012, τα παρακάτω δικαιολογητικά :

-Αίτηση υποψηφιότητας (Υπόδειγμα αίτησης επισυνάπτεται στην παρούσα)
-Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 για την πιστότητα του περιεχομένου του
-Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών και όλων των πρόσθετων προσόντων
-Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
-Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών μεταβολών < /P>
     Η κατάθεση των αιτήσεων μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών, θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μπορεί να γίνει και ταχυδρομικώς επί αποδείξει, στην ανωτέρω αναγραφόμενη διεύθυνση, εντός της οριζόμενης προθεσμίας με την ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής στην 5121/3-8-2012 ανακοίνωση-πρόσκληση του Δήμου Ύδρας. (Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου).
     Η Υπηρεσία μας θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους για την αποδοχή ή μη της αιτήσεώς τους, μετά το πέρας της διαδικασίας. Κάθε φορέας, στον οποίο θα αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση, παρακαλείται να την κοινοποιήσει σε όλες τις Υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύει.
     Η παρούσα αποστέλλεται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προκειμένου να εισαχθεί στο δικτυακό τόπο του www . gspa . gr και θα εισαχθεί στο site του Δήμου Ύδρας www . ydra . gov . gr
     
     Η ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν είναι
δεσμευτική για την υπηρεσία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Ύδρας, στο τηλέφωνο 2298320203, κα Δηλαβέρη Σταματίνα.

Ο Δήμαρχος Ύδρας


Άγγελος Λ. Κοτρώνης