1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ανοικτού διαγωνισμού σύμφωνα με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας – του άρθρου 6 του Ν.3669/08(ΚΔΕ),για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:
«1oυ Ειδικός  Προϋπολογισμός του έργου : «Κατασκευή Νέων και Επισκευή Υφιστάμενων Καλντεριμιών Δήμου Ύδρας» προϋπολογισμού 739.230,00 Ε ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α

Στην Ύδρα σήμερα την 5η Νοεμβρίου  2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ συνήλθε η Επιτροπή διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου του έργου.
Οι υπογράφοντες :
1.Δηλαβέρη Σταματίνα (Πρόεδρος)
2.Λαναρά Μαρία
3.Παύλου Ευάγγελος

Αποτελώντας την κατά το νόμο επιτροπή διεξαγωγής της  δημοπρασίας σύμφωνα με την υπ. αρ. 90/2013 απόφαση οικονομικής επιτροπής,  συνήλθαμε στα γραφεία του Δήμου Ύδρας ,για την ανάδειξη μειοδότη για τις εργασίες του έργου: «1ος Ειδικός  Προϋπολογισμός του έργου : «Κατασκευή Νέων και Επισκευή Υφιστάμενων Καλντεριμιών Δήμου Ύδρας» προϋπολογισμού 739.230,00  Ε με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Αρχομένης της συνεδριάσεως  κλήθηκαν οι επιθυμούντες να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό για να δώσουν  τις προσφορές τους.
Παρουσιάστηκαν κατά σειρά, οι  κατωτέρω αναφερόμενοι διαγωνιζόμενοι και κατέθεσαν το φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και σφραγισμένο φάκελο προσφοράς, στους οποίους  αναγραφόταν ο τίτλος του έργου ,η επωνυμία τους και η διεύθυνσή τους και επί των οποίων η Επιτροπή Δημοπρασίας κατέγραψε τον αύξοντα αριθμό επιδόσεως.

Κατά την παραλαβή του κάθε φακέλου προσφοράς ,η επιτροπή διαγωνισμού κατέγραψε την επωνυμία της εργοληπτικής επιχείρησης και τα στοιχεία του προσώπου που τον υπέβαλλε (ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητας)και καταχώρησε αυτούς ως κατωτέρω:

1.ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε.
2.ΚΑΛΛΙΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε.
3.STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  Α.Ε.
4.ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
5.ΜΠΕΡΤΟΔΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.
6.ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.

Η επιτροπή Διαγωνισμού ολοκλήρωσε την παραλαβή των φακέλων των προσφορών όλων των διαγωνιζομένων και αφού είχε επέλθει η ώρα  10:00 π.μ, η πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού ανακοίνωσε τη λήξη του χρόνου .
Μετά την πάροδο 2-3 λεπτών η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της παραλαβής των προσφορών .Η Πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού επικοινώνησε με την υπηρεσία πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν είχαν αφιχθεί ταχυδρομικώς προσφορές και έλαβε αρνητική απάντηση,η οποία υπάρχει εγγράφως και στο φάκελο της δημοπρασίας.
Στη συνέχεια η επιτροπή έλεγξε την πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π και την επέστρεψε αμέσως αφού διαπίστωσε ότι στο φάκελο υπήρχε αντίγραφο αυτής .
Κατόπιν κατέγραψε στον πίνακα δικαιολογητικών συμμετοχής (συνημμένος πίνακας)  τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά  που περιέχονται στο φάκελο των δικαιολογητικών (χωρίς να ελέγξει το νομότυπο ή την πληρότητά τους ) και τα μονοέγραψε.
Στη συνέχεια προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, γράφτηκε δε πάνω σε αυτές από την επιτροπή ο ίδιος αύξων αριθμός της κατάθεσης των αντιστοίχων φακέλων, τις μονοέγραψε, και ανακοίνωσε τα επί μέρους στοιχεία για κάθε διαγωνιζόμενο.
Η επιτροπή διαγωνισμού σε εφαρμογή του άρθρου 4.1δ  της διακήρυξης προέβη στον λογιστικό έλεγχο των  οικονομικών  προσφορών των διαγωνιζομένων, εφάρμοσε σύμφωνα με το άρθρο 4.1ζ   της διακήρυξης  τον έλεγχο ομαλότητας και καταχώρησε αυτές στον παρακάτω πίνακα ,κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά )Α/Α

Μ.Ε.Ε.Π

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ
1
16246
3η ΟΔΟ
3η ΟΙΚΟ


ΣΤΑΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
ΟΜΑΔΑ Α
7%
7,97%
ΟΜΑΔΑ Β
8%
2
21794
3η ΟΔΟ
3η ΟΙΚΟ


ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε.
ΟΜΑΔΑ Α
9%
9%
ΟΜΑΔΑ Β
9%
3
16533
2η ΟΔΟ
ΟΙΚΟ


ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΟΜΑΔΑ Α
9%
9,97%
ΟΜΑΔΑ Β
10%
4
24134
3η ΟΔΟ
3η ΟΙΚΟ


ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.
ΟΜΑΔΑ Α
15%
12,9%
ΟΜΑΔΑ Β
12%

5
23047
2η ΟΔΟ
ΟΙΚΟΜΠΕΡΤΟΔΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.
ΟΜΑΔΑ Α
13%
13%
ΟΜΑΔΑ Β
13%
6
18329
2η ΟΔΟ
ΟΙΚΟ


ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε.
ΟΜΑΔΑ Α
23%
23%
ΟΜΑΔΑ Β
23%


Η επιτροπή διαγωνισμού ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας ,προέβη σε έλεγχο για την  έγκυρη συμμετοχή των διαγωνιζόμενων και την εκπλήρωση των όρων που τέθηκαν με τη διακήρυξη ,με βάση τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά .Στη συνέχεια έλεγξε το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών κατά την ίδια σειρά.

Μετά τον έλεγχο όλων των διαγωνιζομένων ,σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης καθώς και  τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής η επιτροπή διαγωνισμού έκρινε παραδεκτές και τις έξι (6)προσφορές,  κατάρτησε πίνακα διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές ως κατωτέρω:Α/Α

Μ.Ε.Ε.Π

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΕΚΠΤΩΣΗ
ΤΕΚΜΑΡΤΗ
1
16246
3η ΟΔΟ
3η ΟΙΚΟ


ΣΤΑΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
ΟΜΑΔΑ Α
7%
7,97%
ΟΜΑΔΑ Β
8%
2
21794
3η ΟΔΟ
3η ΟΙΚΟ


ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε.
ΟΜΑΔΑ Α
9%
9%
ΟΜΑΔΑ Β
9%
3
16533
2η ΟΔΟ
ΟΙΚΟ


ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΟΜΑΔΑ Α
9%
9,97%
ΟΜΑΔΑ Β
10%
4
24134
3η ΟΔΟ
3η ΟΙΚΟ


ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.
ΟΜΑΔΑ Α
15%
12,9%
ΟΜΑΔΑ Β
12%

5
23047
2η ΟΔΟ
ΟΙΚΟ


ΜΠΕΡΤΟΔΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.
ΟΜΑΔΑ Α
13%
13%
ΟΜΑΔΑ Β
13%
6
18329
2η ΟΔΟ
ΟΙΚΟ


ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε.
ΟΜΑΔΑ Α
23%
23%
ΟΜΑΔΑ Β
23%Ακολούθως η Ε.Δ. προχώρησε στην αποστολή εγγράφων προς το Ε.Τ.Α.Α/ΤΣΜΕΔΕ και σε πιστωτικά ιδρύματα  προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητα των κατατιθεμένων εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των διαγωνιζόμενων, σε εφαρμογή της εγκυκλίου 17/2010 της Γ.Γ.Δ.Ε.

Μετά τα απαντητικά έγγραφα με αριθμούς:
  • Το αρ.πρωτ.82741-82742-82743-82747/12-11-2013  του Ε.Τ.Α.Α./ΤΣΜΕΔΕ με το οποίο βεβαιώνεται η εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών που κατέθεσαν οι εταιρείες : ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε., ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε. και ΜΠΕΡΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
  • Την από 6-11-2013 βεβαίωση της ΕΤΕ Κατάστημα Ζωγράφου με την οποία επιβεβαιώνεται η γνησιότητα της εγγυητικής επιστολής της εταιρείας STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
  • Την από 7-11-2013 βεβαίωση της ALPHA BANK Κατάστημα Αμαρουσίου με την οποία επιβεβαιώνεται η γνησιότητα  της εγγυητικής επιστολής  της εταιρείας «ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ  ΡΟΔΟΥ Α.Ε.»
η Επιτροπή Διαγωνισμού ομόφωνα ανακηρύσσει προσωρινή μειοδότρια την Εταιρεία   ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ , η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 23%.

Το παρόν πρακτικό αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ύδρας και δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου( www.ydra.gov.gr) για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Κατά του παρόντος πρακτικού επιτρέπονται ενστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 4.1.θ της διακήρυξης του έργου, εντός πέντε (5)  ημερών.
Στην περίπτωση που υποβληθούν ενστάσεις η Ε.Δ. θα διαβιβάσει το πρακτικό αυτό στην Προϊσταμένη Αρχή, μαζί με γνωμοδότηση επί των ενστάσεων , η οποία και θα τις εκδικάσει και θα αποφασίσει επί του αποτελέσματος.

Αν δεν υποβληθούν  ενστάσεις  κατά του πρακτικού, η Ε.Δ. ολοκληρώνει το έργο της και υποβάλλει το παρόν  πρακτικό στην Προϊσταμένη Αρχή για την έγκριση του τελικού αποτελέσματος.


Ύδρα  29/11/2013

Η Επιτροπή Διαγωνισμού

1.Δηλαβέρη Σταματίνα
2.Λαναρά Μαρία
3.Παύλου Ευάγγελος
pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου