Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ

Κύρια / κύριε  Σύμβουλε,
Καλείστε όπως την 14η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 προσέλθετε σε τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας.

Στη συνεδρίαση θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση τα παρακάτω θέματα:
  1. Έγκριση ορίων του οικισμού της Ύδρας,ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής (Αριθ.Απ.Δ.Σ146/2014)
  1. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή του μισθώματος  του δημοτικού ακινήτου στη θέση «Περίπτερο».
  1. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2015 για το κληροδότημα Φαμελιάρη.
  1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ύδρας .

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Καλύβας Αριστοτέλης

Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ

Κύρια / κύριε  Σύμβουλε,
Καλείστε όπως την 7η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00 προσέλθετε σε τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας.
Στη συνεδρίαση θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση τα παρακάτω θέματα:
1.    Αιτήματα δύο (2) δημοτών και ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου.
2.    Προγραμματική Σύμβαση για την αποκομιδή των απορριμμάτων της παραλίας .
3.    Λήψη απόφασης για την τύχη του Δ/Ξ – Υ/Φ «ΥΔΡΑ ΙΙ»
4.    Συζήτηση και λήψη απόφασης  για τη μίσθωση που αφορά το Δημοτικό κατάστημα στο Περίπτερο.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


                                                   Καλύβας Αριστοτέλης

Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ

Ύδρα, 15 Οκτωβρίου 2014
Αρ.Πρωτ.4819

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ

Κυρία / κύριε  Σύμβουλε,
Καλείστε    όπως    την   19η Οκτωβρίου 2014,  ημέρα  Κυριακή και  ώρα  18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας.
Στη συνεδρίαση θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση τα παρακάτω θέματα:
1.Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό.
2.Συγκρότηση Επιτροπής Καταστροφής Αντικειμένων και ορισμός μελών. 
3.Συγκρότηση Επιτροπής Σφράγισης και Αποσφράγισης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και ορισμός μελών.
4.Συγκρότηση Επιτροπής Ύδρευσης. 
5. Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής και ορισμός μελών.
6. Συγκρότηση Επιτροπής Πολιτισμού και ορισμός μελών.
7. Συγκρότηση Επιτροπής Αθλητισμού και ορισμός μελών. 
8. Συγκρότηση Επιτροπής για αξιολόγηση του πλοίου ΥΔΡΑ ΙΙ.
9. Συγκρότηση Επιτροπής για την επιδίωξη μείωσης των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της Ύδρας.
10. Αποδοχή ποσού 50.000,00 € για την υδροδότηση της νήσου Ύδρας με υδροφόρα πλοία.
11. Αποδοχή ποσού 50.000,00 € για την υδροδότηση της νήσου Ύδρας με υδροφόρα πλοία.
12.Εξουσιοδότηση του Δημάρχου  ως υπολόγου σε λογαριασμούς της Τράπεζας Ελλάδος.
13.Αποδοχή  ποσού 8.046,87 € κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές.
14. Ανανέωση σύμβασης με την εταιρεία CARDIOEXPRESS.
15.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών, του αναδόχου Μπερτόδουλου ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ μέχρι 5-4-2015».
16.Ορισμός Διατάκτη .
17.Χορήγηση αδείας μουσικών οργάνων καταστήματος «SYNSET».
18.Αίτημα Αθλητικού Ομίλου Ύδρας.
19.Χαρακτηρισμός ξενοδοχειακής επιχείρησης ως «εποχικής».
20.Καθορισμός Αντιμισθίας Προέδρου,Αντιπροέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Υ .
21.Αίτημα για αποκατάσταση και συμπλήρωση της στήλης των Υδραίων πεσόντων της Εθνικής Αντίστασης 1941-1944.
22.Χορήγηση αδειών μουσικών οργάνων καταστημάτων.
23.Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Καλύβας   Αριστοτέλης

 Πρόσκληση 11ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Κυριακής 19 Οκτωβρίου 2014

Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

Δήμος Ύδρας - Δελτίo Τύπου: Ορισμός Αντιδημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

Ύδρα 4/9/2014
Αρ.πρωτ.4218
Ο Δήμαρχος Ύδρας 205/2014
αφού έλαβε υπόψη
Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)
Την υπ' αριθμ. 15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 - ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Ύδρας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 1.978 κατοίκους.
Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Την εγκύκλιο υπ΄αριθ.43/2014 του ΥΠΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο του Δήμου Ύδρας, με θητεία από 4 Σεπτεμβρίου 2014 έως 4 Μαρτίου 2017,το Δημοτικό Σύμβουλο κ.Ιωάννη Μπελεγρή μεταβιβάζοντας σε αυτόν τις κάτωθι αρμοδιότητες και εξουσιοδότηση υπογραφής επί των θεμάτων αυτών, ως ακολούθως :
1.Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών (Διοικητικών και Οικονομικών) και τις άδειες του προσωπικού.
2.Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού του Δήμου.
3.Είναι αρμόδιος για θέματα πολιτικών γάμων και την προώθηση των γάμων.
4.Είναι υπεύθυνος για θέματα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων
5.Αναπληρώνει το Δήμαρχο και εκπροσωπεί το Δήμο στις διάφορες θρησκευτικές τελετές και εορτές, κοινωνικές εκδηλώσεις συλλόγων, σωματείων, σχολείων κ.λ.π. ενημερώνοντας προς τούτο τον κ.Δήμαρχο.
6.Έχει την ευθύνη για την πορεία των αιτημάτων χορήγησης αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, λειτουργίας μουσικών οργάνων καθώς και την παρακολούθηση των παραβάσεων για τη σφράγιση αυτών από τις αστυνομικές αρχές.
7.Είναι αρμόδιος για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης βάσει της παρ.4 του άρ.59 του Ν.3852/2010 και για θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 71 του Ν.3852/2010 (δημοτικό κατάστημα, βιβλία, αρχεία του Δήμου και ιστοσελίδα).
Β.Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τις μεταβιβασθείσες στον απόντα ή κωλυόμενο Αντιδήμαρχο καθ΄ύλην αρμοδιότητες ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.
Γ.Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος που αναπληρώνει το Δήμαρχο.
Δ.Διευκρινίζεται ότι ο Δήμαρχος Ύδρας έχει ο ίδιος την πλήρη και αποκλειστική αρμοδιότητα ως πειθαρχικός προϊστάμενος των υπαλλήλων του Δήμου, και η αρμοδιότητα αυτή ούτε μεταβιβάζεται σε Αντιδήμαρχο ούτε δύναται να ασκηθεί από Αντιδήμαρχο καθώς είναι αμεταβίβαστη. Στον ορισθέντα δια της παρούσης Αντιδήμαρχο μεταβιβάζονται αποκλειστικώς και μόνο οι αρμοδιότητες που αναφέρονται ρητώς στην παρούσα και η απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων είναι αποκλειστική και όχι ενδεικτική. Ο Δήμαρχος Ύδρας επιφυλάσσεται για την ανάθεση/μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (εκτός όσων διαλαμβάνονται στην παρούσα) προς τον ορισθέντα Αντιδήμαρχο με νεότερη ειδική του απόφαση κατά τη διακριτική του ευχέρεια και ανάλογα με την πορεία της διακυβέρνησης του Δήμου και τις ανάγκες που θα προκύψουν.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί μια φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού Αττικής ή σε μια εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ύδρας και να θυροκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ύδρας.
Ο Δήμαρχος Ύδρας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ

Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2014

Έγινε η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ύδρας

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Ύδρας
Καλύβας Αριστοτέλης, 7 υπέρ, 4 λευκά
Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Ύδρας 
Μαρκαντώνης Παναγιώτης, 9 υπέρ, 2 λευκά
Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου Ύδρας
Τσακίρης Εμμανουήλ 6 υπέρ, 4 λευκά, 1 άκυρο 
Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ύδρας
Μπελεγρής Ιωάννης 11 υπέρ,
Καραμήτσος  Μανώλης 12 υπέρ,
Μαραγκού Κατερίνα 9 υπέρ,
Κοτρομάγιας Γρηγόρης 9 υπέρ ,
Από την Μειοψηφία
Κοτρωνης Άγγελος 7 υπέρ,
 Σωτηροπουλος Αναστάσιος 9 υπέρ.
Αναπληρωματικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ύδρας
Κοκκος Ιωάννης 8 υπέρ,
Χαραμης Παναγιώτης 12 υπέρ,
 Ράππας Παναγιώτης 9 υπέρ,
 Λούλου Λουκία 7 υπέρ,
 Μαρκαντώνης Παναγιώτης 7 υπέρ

Στην ψηφοφορία ήταν απών ο κ. Άγγελος Κοτρώνης.